Israeli Othello Championship, Ramat-Gan, September, 7, 2007.

 

Swiss, 5 rounds, 2 x 30. BW

1. Leonid Shifman 4
2. Andrey Malnev 3 362
Pavel Radzivilovsky 3 260,5
Lev Radzivilovsky 3 224,5
5. Ilya Shifman 2.5 341,5
Moshe Levi 2.5 274.5
7. Alexey Miller 2
8. Ilya Surdin 0

Round 1.

Andrey Malnev - Leonid Shifman 58 : 06
Alexey Miller - Pavel Radzivilovsky 17 : 47
Lev Radzivilovsky - Ilya Shifman 14:50
Moshe Lewi - Ilya Surdin 46:18

Round 2.

Pavel Radzivilovsky - Andrey Malnev 34 : 30
Ilya Shifman - Moshe Lewi 32 : 32
Ilya Surdin - Lev Radzivilovsky 10 : 54
Leonid Shifman - Alexey Miller 43 : 21

Round 3.

Moshe Lewi - Pavel Radzivilovsky 04 : 60
Andrey Malnev - Ilya Shifman 48 : 16
Lev Radzivilovsky - Leonid Shifman 14 : 50
Alexey Miller - Ilya Surdin 46 : 18

Round 4.
Pavel Radzivilovsky - Leonid Shifman 17 : 47
Moshe Lewi - Andrey Malnev 34 : 30
Ilya Shifman - Ilya Surdin 53 : 11
Lev Radzivilovsky - Alexey Miller 35 : 29

Round 5.

Pavel Radzivilovsky - Lev Radzivilovsky 14 : 50
Leonid Shifman - Ilya Shifman 38 : 26
Alexey Miller - Moshe Lewi 42 : 22
Andrey Malnev - Ilya Surdin 40 : 24